Pro bezstarostný chod fotovoltaické elektrárny doporučujeme provádět pravidelné jednoroční prohlídky technologie FVE a pravidelné revize.

FVE systémy patří mezi vyhrazená elektrická zařízení a jako zdroj elektrického proudu musí být revidovány minimálně každé 4 roky, v případě umístění střídačů a rozvodných skříní ve vnějším prostředí každé 3 roky. Jelikož fotovoltaická elektrárna je zařízení, které je vytěžováno každodenně, neměly by být tyto prohlídky ze strany majitele zanedbávány.

Co obnáší pravidelná preventivní prohlídka?

Vizuální a fyzická kontrola panelů a DC vedení

Kontrola konstrukce a uchycení panelů

Kontrola DC prvků, ověření polarity, zkouška napětí naprázdno

Kontrola, dotažení proudových spojů a vyčištění DC a AC rozvaděčů

Kontrola střídače

Měření izolačních odporů, impedance pospojování a parametrů sítě

Jaké přístroje používáme?

MI 3108 PS Eurotest PV

MI3108 Eurotest PV je kombinovaný tester. Umožňuje kompletní testování elektrických instalací dle EN 61557 a navíc i všechny testy požadované pro jednofázové fotovoltaické (PV) instalace. Toto zahrnuje všechny testy podle normy EN 62446, ale i I / U charakteristiky, výpočet STC (standardní podmínky testování) hodnot a měření výkonu na straně DC i AC.

Měření na DC straně PV instalace:
– napětí, proud, výkon, energie
– Uoc (napětí naprázdno) a Isc (zkratový proud)
– ozáření
– teplota modulů

Měření na AC straně PV instalace:
– napětí, proud, kmitočet, výkon, energie, účiník, harmonické zkreslení
– účinnost PV modulů, invertoru, PV systému

Elektrická instalace:
– izolační odpor
– spojitost PE vodiče
– skutečná impedance sitě, zkratový proud, úbytek napětí
– skutečná impedance (včetně měření za proudovým chráničem bez jeho vybavení), zkratový proud
– proudové chrániče (typ AC, A,B, standartní i selektivní)
– zemní odpor
– AC proud pomocí klešťového přístroje (odebíraný i unikající)
– TRMS napětí, kmitočet, sled fází
– výkon, energie, harmonické zkreslení

Kyoritsu KEW 6024PV

Měření izolačního odporu FV panelů nebo stringů

Měření izolačního odporu na FV systémech není snadné vzhledem k tomu, že FV panely stále generují energii, a tedy na jejich výstupních svorkách je stále napětí.

Proto se v praxi pro toto měření používá několik metod, z nichž každá má nějaké nevýhody

Kromě měření izolace, je přístroj vybaven možností měření uzemnění se dvěma pomocnými sondami konstantním proudem – metoda 62 % (3 póly). Při tomto měření je indikováno i zemní napětí. Lze použít i metodu měření smyčky (2 póly).

Posledním měřením, je měření napětí. Přístroje měří AC napětí do 600 V a DC napětí do 1 000 V.
KEW 6024PV je též vybaven hodinami reálného času a pamětí na ukládání výsledků, organizovanou metodou číslo FV, číslo stringu, číslo panelu. Výsledky lze vyvolat na displej přístroje nebo přenést do PC k dalšímu zpracování v dodávaném programu KEW Report, přes izolovaný USB port.

Při revizi fotovoltaické elektrárny by měla být použita technická norma ČSN 33 2000-7-712 Elektrické instalace budov-Část 7-712 ed. 2: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech-Solární fotovoltaické (PV) napájecí systémy; ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení; ČSN 33 2000-6 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize, technická dokumentace elektrárny, jejích součástí a další technické normy. U FV panelů a ostatních součásti elektrárny trvale připojených, jako měničů a dalších, na které bylo vydáno EU prohlášení o shodě a byly označeny značkou shody CE, musí být provedena prohlídka, aby se potvrdilo, že:

vyhovují bezpečnostním požadavkům příslušných norem pro zařízení;

jsou řádně zvoleny a instalovány v souladu s HD 60364 a s návody výrobců tak, aby jejich funkce nebyla nežádoucím způsobem ovlivněna;

nejsou viditelně poškozeny do té míry, že by to mohlo ohrozit bezpečnost